Europ Assistance

Privacy

Privacy

EA Belgium eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.

Door zich toegang te verschaffen tot de website van EA Belgium (www.europ-assistance.be), verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan EA Belgium de toelating om de door hem via de website van EA Belgium (met inbegrip van de Online formulieren, de naar e-mailadressen van EA Belgium toegestuurde elektronische posten, de cookies, de omgevingsvariabelen, …) meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.


Cookies

Om de site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies".

Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internetbrowser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site van EA Belgium gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, bvb. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site van EA Belgium bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging.

De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.

Indien de gebruiker geen "cookies" wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de "cookies" kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.


Verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Europ Assistance N.V., met hoofdzetel in B-1160 Brussel, Triomflaan 172.

Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door de EA Belgium wordt ingelicht over onderstaande punten, zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:

  • De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel de verzekeringsnemer, de verzekerden en de begunstigden te identificeren in het kader van het beheer van de overeenkomsten, met inbegrip van het beheer van de verzekeringen, kostenbeheer, de afwikkeling van de verwerking en het beheer van eventuele geschillen.

  • De persoonsgegevens worden bovendien verzameld voor statistische doeleinden en kwaliteitscontrole, die EA Belgium in staat stellen deze gegevens te analyseren met het oog op evaluatie en optimalisatie van zijn diensten aan de klanten.

  • De persoonsgegevens worden eveneens gebruikt om klanten en potentiële klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten of diensten van EA Belgium (direct marketing) en voor commerciële communicatie (vb. inschrijving op de nieuwsbrief).

  • Tenslotte zullen persoonsgegevens verwerkt worden bij deelname aan een wedstrijd.

Behalve voor de hierboven beschreven doelen zal EA Belgium in geen geval persoonsgegevens communiceren aan derden. Indien het voor de uitvoering van een van de hierboven beschreven doelen van verwerking noodzakelijk is dat bepaalde van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden overgemaakt, zal EA Belgium met de geadresseerden van de informatie de nodige contractuele maatregelen nemen om de verwerking van de informatie door deze derde te beveiligen tenzij dit niet verplicht of toegestaan is door de wet (met strikte naleving van de wettelijke bepalingen).

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem worden bewaard in de bestanden van EA Belgium, en heeft het recht de rechtzetting van zijn persoonsgegevens te eisen indien deze incorrect zijn. Tenslotte heeft de verzekeringsnemer het recht om zich kosteloos te verzetten tegen iedere verwerking van de persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor onze dienstverlening zelf.

Om deze rechten uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en ondertekende aanvraag aan de dienst Customer Data Control van EA Belgium op bovenvermeld adres of via customerdatacontrol@europ-assistance.be (02/533.75.75). Voor bijkomende vragen over de verwerking van persoonsgegevens, kan men tevens via deze weg bij EA Belgium terecht. Bovendien kan de betrokkene het openbaar register voor de verwerking van persoonsgegevens online consulteren dat beheerd wordt bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


  • alle EA Belgium vermeldingen refereren naar Europ Assistance Belgium N.V., Triomflaan 172, 1160 Brussel.